Implementace GDPR

ZaměstnancůCena v KčSlužby
1 až 108 000,-Kompletní implementace GDPR včetně www stránek.
Servis k řešení 12 měsíců.
11 až 2512 000,-Kompletní implementace GDPR včetně www stránek.
Servis k řešení 12 měsíců.
26 až 10018 000,-Kompletní implementace GDPR včetně www stránek.
Servis k řešení 12 měsíců.
Poradenská linka 24/7.
Více než 100Dohodou podle objemu pracíKompletní implementace GDPR včetně www stránek.
Servis 12 měsíců.
Poradenská linka 24/7.
Přehled dokumentů a řešení v rámci implementace.
 1. Analýzu současného stavu ve vztahu ke zpracování osobních údajů firemních i uživatelských.
 2. Definici získávaných osobních údajů – záznamy o činnostech zpracování dat.
 3. Směrnice o zpracování osobních údajů.
 4. Zásady zpracování osobních údajů.
 5. Informační memorandum o zpracování osobních údajů.
 6. Definici rizik při zpracování a uchovávání osobních údajů.
 7. Návrh organizačního opatření k ochraně osobních údajů.
 8. Návrhy zpracovatelských smluv.
 9. Návrhy prohlášení o mlčenlivosti nebo vyhlášení obchodního tajemství.
 10. Návrh hlášení o porušení bezpečnosti, integrity dat.
 11. Návrhy řešení dokumentů souvisejících s použitím kamerových systémů a GPS.
 12. Balanční testy zpracování osobních údajů
 13. Záznamy o činnostech zpracování.
 14. Zpracování problematiky kamerových systémů.
 15. Úpravy webových stránek dle požadavků GDPR v současném znění.

Jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů. (DPO)

Určeno především pro ty subjekty, které chtějí mít 100% jistotu, že jejich zpracování osobních údajů je vždy v souladu s s GDPR a přenechat řešení problémů a aktualizací odborníkům. Součástí služby je i případná komunikace s ÚOOÚ, osobní přítomnost při kontrolách a zpracování řešení případných výtek ÚOOÚ a to včetně odporů. Pokud již máte zpracovány nějaké dokumenty týkající se GDPR, provedeme jejich Analýzu a v případě potřeby je nahradíme správnými.

(Kvartální platba fakturou, společnost Every Regard s.r.o. není plátcem DPH. Splatnost faktury 5 dnů.)

ZaměstnancůCena v Kč/měsíc Služby
1 až 5300,-Kompletní implementace GDPR včetně www stránek. Nepřetržitý servis. Poradenská linka 24/7. Pravidelné konzultační dny u Vás nebo telefonicky. Účast a poradenství při kontrolách ÚOOÚ. Komunikace s ÚOOÚ. Řešení problémů s ÚOOÚ.
6 až 15500,-
Platba kvartálně.
Kompletní implementace GDPR včetně www stránek. Nepřetržitý servis. Poradenská linka 24/7. Pravidelné konzultační dny u Vás nebo telefonicky. Účast a poradenství při kontrolách ÚOOÚ. Komunikace s ÚOOÚ. Řešení problémů s ÚOOÚ.
16 až 301 000,-
Platba kvartálně.
Kompletní implementace GDPR včetně www stránek. Nepřetržitý servis. Poradenská linka 24/7. Pravidelné konzultační dny u Vás nebo telefonicky. Účast a poradenství při kontrolách ÚOOÚ. Komunikace s ÚOOÚ. Řešení problémů s ÚOOÚ.
31 až 1003 000,-
Platba měsíčně.
Kompletní implementace GDPR včetně www stránek. Nepřetržitý servis. Poradenská linka 24/7. Pravidelné konzultační dny u Vás nebo telefonicky. Účast a poradenství při kontrolách ÚOOÚ. Komunikace s ÚOOÚ. Řešení problémů s ÚOOÚ.
100 a víceDohodou podle objemu prací.Kompletní implementace GDPR včetně www stránek. Nepřetržitý servis. Poradenská linka 24/7. Pravidelné konzultační dny u Vás nebo telefonicky. Účast a poradenství při kontrolách ÚOOÚ. Komunikace s ÚOOÚ. Řešení problémů s ÚOOÚ.
Přehled dokumentů a řešení v rámci implementace.
 1. Analýzu současného stavu ve vztahu ke zpracování osobních údajů firemních i uživatelských.
 2. Definici získávaných osobních údajů – záznamy o činnostech zpracování dat.
 3. Směrnice o zpracování osobních údajů.
 4. Zásady zpracování osobních údajů.
 5. Informační memorandum o zpracování osobních údajů.
 6. Definici rizik při zpracování a uchovávání osobních údajů.
 7. Návrh organizačního opatření k ochraně osobních údajů.
 8. Návrhy zpracovatelských smluv.
 9. Návrhy prohlášení o mlčenlivosti nebo vyhlášení obchodního tajemství.
 10. Návrh hlášení o porušení bezpečnosti, integrity dat.
 11. Návrhy řešení dokumentů souvisejících s použitím kamerových systémů a GPS.
 12. Balanční testy zpracování osobních údajů
 13. Záznamy o činnostech zpracování.
 14. Zpracování problematiky kamerových systémů.
 15. Úpravy webových stránek dle požadavků GDPR v současném znění.
V případě kontroly ÚOOÚ poskytujeme:
 • zpracování odpovědi na jakýkoli podnět od ÚOOÚ
 • spoluúčast při kontrole
 • plný poradenský servis spojený s řešením výsledků kontroly
 • záruku na zhotovení řešení odpovídají požadavků ÚOOÚ

Co je Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

N

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
………

3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.

4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu, musí pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatel nebo sdružení a jiné subjekty zastupující kategorie správců či zpracovatelů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může jednat ve prospěch takovýchto sdružení a jiných subjektů zastupujících správce nebo zpracovatele.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.

7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.

N

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
d) spolupráce s dozorovým úřadem a
e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

N

Je možné pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat i dobrovolně

Samozřejmě. Zejména v situacích, kdy se nechcete problematikou zpracování osobních údajů zabývat nebo nemáte vhodnou kvalifikovanou osobu.