Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s ustanoveními článků 37, 38, 39 GDPR nabízíme:

výkon funkce DPO – Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Článek 37 - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
  1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
    a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
    b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
    c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.
  2. Skupina podniků může jmenovat jediného pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je snadno dosažitelný z každého podniku.
  3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.
  4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu, musí pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatel nebo sdružení a jiné subjekty zastupující kategorie správců či zpracovatelů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může jednat ve prospěch takovýchto sdružení a jiných subjektů zastupujících správce nebo zpracovatele.
  5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39.
  6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.
  7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
Článek 38 - Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
  1. Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.
  2. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.
  3. Správce a zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů nedostával žádné pokyny týkající se výkonu těchto úkolů. V souvislosti s plněním svých úkolů není správcem nebo zpracovatelem propuštěn ani sankcionován. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele.
  4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.
  5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím nebo důvěrností, v souladu s právem Unie nebo členského státu.
  6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může plnit i jiné úkoly a povinnosti. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby žádné z těchto úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů.
Článek 39 - Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
    a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
    b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
    c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
    d) spolupráce s dozorovým úřadem a
    e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.
  2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

Máte předběžný zájem o službu DPO?

Reference

  • Coweo Technologies s.r.o. – pracovní portál JenPrace.cz
  • EUROSOFTWARE s.r.o. – vývoj SW (česká firma vlastněná německým kapitálem)
  • EWL EastWestLink Service s.r.o. – pracovní agentura (česká firma vlastněná polským kapitálem)
  • G.E.Š. s.r.o. – pojištění cizinců
  • JAVEJO s.r.o. – účetní služby
  • Marplive – sociální síť
  • MŠ Fryčovice – mateřská škola
  • MŠ Palováček – mateřská škola
  • ZŠ Fryčovice – základní škola
  • Podproza s.r.o. – konzultační a poradenská společnost
  • proHR-leaders s.r.o. – hodnocení zaměstnanců
  • SE-MO Data s.r.o. – vývoj SW
  • Obec Láz
  • MŠ – Láz
  • Víno-klub s.r.o. – obchod s lihovinami (česká firma vlastněná polským kapitálem)
  • Dobler Metallbau s.r.o. – strojírenská výroba (česká firma vlastněná německým kapitálem)
  • FG ENERGY s.r.o. – energetika (česká firma vlastněná polským kapitálem)
  • PLAKOR s.r.o. – Automotive (česká firma vlastněná jihokorejským kapitálem)
  • VINETRON-B s.r.o. (domov pro seniory a LDN)