+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s ustanoveními článků 37, 38, 39 GDPR nabízíme:

výkon funkce DPO – Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Článek 37 - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
 1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
  a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
  b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
  c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.
 2. Skupina podniků může jmenovat jediného pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je snadno dosažitelný z každého podniku.
 3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.
 4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu, musí pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatel nebo sdružení a jiné subjekty zastupující kategorie správců či zpracovatelů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může jednat ve prospěch takovýchto sdružení a jiných subjektů zastupujících správce nebo zpracovatele.
 5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39.
 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.
 7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
Článek 38 - Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
 1. Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.
 2. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.
 3. Správce a zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů nedostával žádné pokyny týkající se výkonu těchto úkolů. V souvislosti s plněním svých úkolů není správcem nebo zpracovatelem propuštěn ani sankcionován. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele.
 4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.
 5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím nebo důvěrností, v souladu s právem Unie nebo členského státu.
 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může plnit i jiné úkoly a povinnosti. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby žádné z těchto úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů.
Článek 39 - Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:
  a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
  b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
  c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
  d) spolupráce s dozorovým úřadem a
  e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.
Smlouva o zřízení Poveřence pro ochranu osobních údajů

Tato Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(dále jen „smlouva“)

byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

 

Firma: ____________________________

IČO: _______________________

Sídlo: ________________________

Za kterou jedná: ______________________

 (dále jako „Správce“)

 

a

 

Firma: EVERY REGARD s.r.o.

IČO: 05460034

Sídlo: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Za kterou jedná: Miroslav Kalinský, jednající na základě plné moci

Telefon: 607 888 494

E-mail: gdpr@everyregard.one

(dále jako „Pověřenec“)

(Správce a Pověřenec dále též společně jako „Smluvní strany“

a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

 

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

 

1          Základní ustanovení

1.1       Předmětem této smlouvy je závazek Pověřence vykonávat funkci Pověřence pro ochranu            osobních údajů pro Správce podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních          údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

1.2       Pověřenec je povinen řídit se pokyny Správce, pokud takové pokyny nejsou v rozporu s Nařízením GDPR nebo s jinými právními předpisy České republiky.

1.3       Smluvní strany jsou povinny dodržovat Nařízení GDPR a veškeré právní předpisy související s ochranou osobních údajů.

1.4       Osobou vykonávající činnosti Pověřence podle této smlouvy je pan:

            Miroslav Kalinský, bytem Na Výspě 12, Ostrava-Jih, 700 30, číslo OP: 205903819,                     jednající za společnost EVERY REGARD s.r.o. na základě plné moci.

            Kontakty: telefon +420 607 888 494, email: kalinsky@everyregard.one

 

2          Povinnosti Pověřence

2.1       Pověřenec se zavazuje pro Správce vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů,     přičemž obsahem tohoto závazku Pověřence je zejména:

2.1.1     informovat, doporučovat a radit Správci, jejím partnerům a dodavatelům v ochraně osobních údajů v         souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy;

2.1.2     informovat a radit všem zaměstnancům Správce, či osobám v obdobném postavení, v jejich povinnostech při dodržování nařízení GDPR a dalších právních předpisů při nakládání s osobními údaji;

2.1.3     vykonávat tuto funkci na profesionální úrovni, v takové kvalitě a takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dobrého jména Správce a aby Správci nevznikla žádná škoda;

2.1.4     sledovat soulad a dostatečnost opatření přijatých Správcem s nařízením GDPR a národními předpisy;

2.1.5     přispívat svou činností u Správce k udržování a prohlubování všech zásad, na kterých je založeno nařízení GDPR, potažmo na kterých jsou založeny národní právní předpisy o          ochraně osobních údajů;

2.1.6     zajistit, aby kterékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji subjektu údajů, zachovávaly mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Pověřence a v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení závazku a Pověřenec je povinen zajistit trvání povinnosti mlčenlivosti po skončení závazku i u těchto třetích osob;

2.1.7     radit v případě hlášení incidentů a vyšetřování;

2.1.8     pravidelně sledovat dodržování právních předpisů EU o ochraně osobních údajů a jejich případné novelizace

2.1.9     komunikovat se Správcem a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů;

2.1.10   komunikovat se subjekty údajů a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů;

2.1.11   radit při zavádění a dodržování systému řízení bezpečnosti informací

2.1.12   spolupracovat s orgánem dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a zajišťovat funkci             styčného bodu pro tento orgán dohledu v oblasti ochrany osobních údajů;

2.1.13   sledovat a vyhodnotit aplikované zásady, postupy a pravidla a případně navrhnout jiná pro          zlepšení zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů;

2.1.14   upozornit na případné rizikové oblasti, ve kterých hrozí únik osobních údajů a navrhnout vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik;

2.1.15   přezkoumat a posoudit přiměřenost, vhodnost a dostatečnost bezpečnostních zásad pro ochranu dat;

2.1.16   zajistit kontaktní osobu, která v době nepřítomnosti Pověřence bude vykonávat funkci pověřence namísto něho;

2.1.17   prohlubovat své znalosti a zkušenosti o právech a povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, aby zajistil, že organizace co nejlépe splní požadavky nařízení GDPR

2.2       Pověřenec se zavazuje poskytovat plnění podle této smlouvy nejpozději ode __________

 

3          Povinnosti Správce

3.1       Správce se zavazuje Pověřence seznámit se všemi doklady a s relevantními     skutečnostmi, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce Pověřence.

3.2       Za doklady a relevantní skutečnosti ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy se považují zejména:

3.2.1     vnitřní směrnice

3.2.2     informační systém Správce

3.3       Bude-li řádný výkon funkce Pověřence vyžadovat, aby Pověřenec za Správce právně jednal, vydá Správce Pověřenci plnou moc.

3.4       Správce má povinnost zajistit, že zaměstnanci Správce budou s Pověřencem při plnění   povinností Pověřence spolupracovat, umožní mu přístup k počítačovému systému Správce a k potřebným informacím a záznamům. V případě, že nebude tato součinnost poskytována, či bude nedostatečná, má Pověřenec toto ohlásí jednateli

 

4          Odměna

4.1       Správce se zavazuje zaplatit Pověřenci za výkon funkce Pověřence odměnu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jeden kalendářní měsíc výkonu funkce Pověřence podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“). Odměna je splatná vždy k 10 dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba poskytována.

4.2       Správce se dále zavazuje uhradit Pověřenci nutné cestovní náklady spojené s výkonem funkce ve výši cestovného vlakem II. třídou.

4.3       Před uskutečněním každé cesty podle bodu 4.2. je Pověřenec povinen o této cestě informovat Správce a vyžádat si k ní jeho souhlas.

4.4       Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH.

 

5          Platební podmínky

5.1       Odměna je splatná 5. dne měsíce následujícího po měsíci daného roku, za který je Odměna placena.

5.2       Jakékoliv finanční plnění pro Pověřence se platí bankovním převodem na bankovní účet Pověřence, číslo účtu 2301175399 / 2010, vedený u FIO Banky a.s.

5.3       Pověřenec má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy          fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takovou fakturu doručit     Správci.

5.4       Pověřenec má právo doručit fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

 

6          Trvání a ukončení Smlouvy

6.1       Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

6.2       Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc(e), která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.

6.3       Po ukončení této smlouvy se Pověřenec zavazuje vrátit Správci veškeré písemné dokumenty, veškeré věci a pomůcky mu svěřené pro plnění povinností dle této smlouvy, a          dále veškeré věci a podklady, které Pověřenec nabyl, vytvořil či získal v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace a všech dalších věcí.

6.4       Po ukončení této Smlouvy jsou smluvní strany a kterékoliv třetí osoby zajišťující funkci    Pověřence na straně Pověřence povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti a nevyužívat informace, dokumenty a vzory dokumentů získané u Správce za dobu trvání této Smlouvy.

 

7          Rozhodné právo

7.1       Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zák. č.           89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

8          Závěrečná ustanovení

8.1       V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

8.2       Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

8.3       Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

8.4       Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

8.5       Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.

8.6       Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

8.7       Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

8.8       Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

 

V ___________________ dne __________

 

 

 

 

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, dne __________________

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Miroslav Kalinský,

jednající na základě plné moci společnosti EVERY REGARD s.r.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Zbavte se starostí o GDPR jednou pro vždy. Vytvoříme pro Vás kompletní soulad zpracování osobních údajů s GDPR a budeme se o Vás starat se vším všudy.

Máte předběžný zájem o službu DPO?

Reference

 • Coweo Technologies s.r.o. – pracovní portál JenPrace.cz
 • EUROSOFTWARE s.r.o. – vývoj SW
 • EWL EastWestLink Service s.r.o. – pracovní agentura
 • G.E.Š. s.r.o. – pojištění cizinců
 • JAVEJO s.r.o. – účetní služby
 • Kroměřížské technické služby s.r.o.
 • Marplive – sociální síť
 • MŠ Fryčovice – mateřská škola
 • MŠ Palováček – mateřská škola
 • ZŠ Fryčovice – základní škola
 • Podproza s.r.o. – konzultační a poradenská společnost
 • proHR-leaders s.r.o. – hodnocení zaměstnanců
 • SE-MO Data s.r.o. – vývoj SW

Cena:

podle velikosti organizace nebo firmy v rozmezí

od 300,- do 3 000,- Kč/měs.

Kompletní zpracování souladu zpracování Vašich osobních údajů s GDPR v ceně.

Všechny potřebné dokumenty, směrnice, smlouvy, řešení kamerových systémů, webových stránek.

U větších firem nebo na přání zákazníka pravidelné čtvrtletní kontrolní dny.

Poradenství a servis 24/7.