+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Artykuł 37 RODO - Powołanie inspektora ochrony danych osobowych

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych osobowych każdorazowo, gdy:
a) przetwarzanie odbywa się przez organ publiczny lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów działających w ramach ich kompetencji sądowych;
b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają szeroko zakrojonego, regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą; lub
c) główne działania administratora lub podmiotu przetwarzającego polegają na szeroko zakrojonym przetwarzaniu szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 oraz danych osobowych odnoszących się do wyroków w sprawach karnych i przestępstw, o których mowa w art. 10.

Grupa firm może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych, jeśli jest on łatwo osiągalny z każdej firmy.
Jeżeli administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest organ publiczny lub podmiot publiczny, można powołać jednego inspektora ochrony danych osobowych dla kilku takich organów lub podmiotów, biorąc pod uwagę ich strukturę organizacyjną i wielkość.

W przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 1, administrator lub podmiot przetwarzający lub stowarzyszenie i inne podmioty reprezentujące kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających mogą lub, jeżeli wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych może działać w imieniu takich stowarzyszeń i innych podmiotów reprezentujących administratora lub podmiot przetwarzający.
Inspektor ochrony danych musi zostać wyznaczony na podstawie jego kwalifikacji zawodowych, w szczególności jego wiedzy fachowej w zakresie prawa i praktyki w zakresie ochrony danych oraz jego zdolności do wykonywania zadań określonych w art. 39.

Inspektor ochrony danych osobowych może być pracownikiem administratora lub przetwarzającego lub może wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Administrator lub podmiot przetwarzający opublikuje dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych i przekaże je organowi nadzorczemu.

Artykuł 38 RODO - Stanowisko Rzecznika Ochrony Danych Osobowych

Administrator i Przetwarzający zapewniają, aby Inspektor Ochrony Danych Osobowych był odpowiednio i terminowo angażowany we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych.

Administrator i podmiot przetwarzający wspierają inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 39, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań, dostępu do danych osobowych i operacji przetwarzania oraz zachowania jego wiedzy fachowej.

Administrator i Podmiot przetwarzający zapewniają, aby Inspektor Ochrony Danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań. W związku z wykonywaniem swoich zadań nie jest odwoływany ani sankcjonowany przez administratora lub podmiot przetwarzający. Inspektor ochrony danych osobowych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz korzystaniem z praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
Inspektor ochrony danych osobowych jest związany tajemnicą lub poufnością w związku z wykonywaniem swoich zadań, zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego.

Inspektor ochrony danych osobowych może również wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, aby żadne z tych zadań i obowiązków nie prowadziło do konfliktu interesów.

Artykuł 39 RODO - Obowiązki Rzecznika Ochrony Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych wykonuje co najmniej następujące zadania:
a) udzielanie informacji i porad administratorom lub podmiotom przetwarzającym oraz pracownikom realizującym przetwarzanie w ramach obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich w zakresie ochrony danych;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów unijnych lub państw członkowskich w zakresie ochrony danych oraz koncepcji administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych, w tym podziału odpowiedzialności, podnoszenia świadomości i szkolenia zawodowego pracowników zaangażowanych w operacje przetwarzania i związane z nimi audyty;
c) udzielanie na żądanie porad dotyczących oceny wpływu na ochronę danych osobowych oraz monitorowanie jej stosowania na podstawie art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym a
e) działanie jako punkt kontaktowy dla organu nadzorczego w sprawach dotyczących przetwarzania, w tym uprzednich konsultacji na podstawie art. 36, oraz, w stosownych przypadkach, prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Wykonując swoje zadania, Inspektor Ochrony Danych Osobowych bierze pod uwagę ryzyko związane z operacjami przetwarzania, uwzględniając jednocześnie charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Zgodnie z postanowieniami art. 37, 38, 39 RODO oferujemy pełnienia funkcji IOD – Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czy masz wstępne zainteresowanie usługą IOD?

Odniesienie

 1. Coweo Technologies s.r.o. – portal pracy JenPrace.cz
 2. EUROSOFTWARE s.r.o. – Rozwój oprogramowania
 3. EWL EastWestLink Service s.r.o. – Agencja Pracy
 4. G.E.Š. sp. z o.o. – ubezpieczenie dla cudzoziemców
 5. JAVEJO s.r.o. – usługi księgowe
 6. Kroměřížské Technical Services s.r.o.
 7. Marplive – sieć społecznościowa
 8. Przedszkole Fryčovice – przedszkole
 9. Przedszkole Palováček – przedszkole
 10. ZŠ Fryčovice – szkoła podstawowa
 11. Podproza ​​s.r.o. – firma konsultingowo-doradcza
 12. proHR-leaders s.r.o. – oceny pracowników
 13. SE-MO Data s.r.o. – Rozwój oprogramowania
 14. Winezja.pl
 15. Vino-klub.cz

Cena usługi

Dla spółek z udziałem kapitałowym kraju UE cena jest jednolita – 3000 CZK/miesiąc.

 

 1. Pełne przetwarzanie zgodności przetwarzania Twoich danych osobowych z RODO w cenie.
 2. Wszystkie niezbędne dokumenty, dyrektywy, umowy, rozwiązania systemów kamer, strony internetowe.
 3. Dla większych firm lub na życzenie klienta regularne cokwartalne dni kontrolne.
 4. Doradztwo i serwis 24/7.