+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Pověřenec pro ochranu osobních údajů | DPO | Datenschutzbeauftragter

EVERY REGARD s.r.o.

IČO: 05460034

Sídlo: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Za kterou jedná: Miroslav Kalinský, jednající na základě plné moci

Telefon: 607 888 494

E-mail: gdpr@everyregard.one

(dále jako „Pověřenec“)

Společnost EVERY REGARD s.r.o. vykonává funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů a touto činností pověřuje své zaměstnance.

Tuto činnost vykonáváme od roku 2018 v souladu s články 37, 38 a 39 GDPR.

 

Povinnosti Pověřence

Pověřenec se zavazuje pro Správce vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, přičemž obsahem tohoto závazku Pověřence je zejména:

 • informovat, doporučovat a radit Správci, jejím partnerům a dodavatelům v ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy;
 • informovat a radit všem zaměstnancům Správce, či osobám v obdobném postavení, v jejich povinnostech při dodržování nařízení GDPR a dalších právních předpisů při nakládání s osobními údaji;
 • vykonávat tuto funkci na profesionální úrovni, v takové kvalitě a takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dobrého jména Správce a aby Správci nevznikla žádná škoda;
 • sledovat soulad a dostatečnost opatření přijatých Správcem s nařízením GDPR a národními předpisy;
 • přispívat svou činností u Správce k udržování a prohlubování všech zásad, na kterých je založeno nařízení GDPR, potažmo na kterých jsou založeny národní právní předpisy o ochraně osobních údajů;
 • zajistit, aby kterékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji subjektu údajů, zachovávaly mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Pověřence a v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení závazku a Pověřenec je povinen zajistit trvání povinnosti mlčenlivosti po skončení závazku i u těchto třetích osob;
 • radit v případě hlášení incidentů a vyšetřování;
 • pravidelně sledovat dodržování právních předpisů EU o ochraně osobních údajů a jejich případné novelizace
 • komunikovat se Správcem a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů;
 • komunikovat se subjekty údajů a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů;
 • radit při zavádění a dodržování systému řízení bezpečnosti informací
 • spolupracovat s orgánem dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a zajišťovat funkci styčného bodu pro tento orgán dohledu v oblasti ochrany osobních údajů;
 • sledovat a vyhodnotit aplikované zásady, postupy a pravidla a případně navrhnout jiná pro zlepšení zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů;
 • upozornit na případné rizikové oblasti, ve kterých hrozí únik osobních údajů a navrhnout vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik;
 • přezkoumat a posoudit přiměřenost, vhodnost a dostatečnost bezpečnostních zásad pro ochranu dat;
 • zajistit kontaktní osobu, která v době nepřítomnosti Pověřence bude vykonávat funkci pověřence namísto něho;
 • prohlubovat své znalosti a zkušenosti o právech a povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, aby zajistil, že organizace co nejlépe splní požadavky nařízení GDPR