+420 607 888 494 gdpr@everyregard.one

Registrace Partnera

Firemní údaje

obchodní jméno pouze u OSVč například: Jan Novák Restaurace u Lípy
pouze v případě, že jej máte
u fyzických osob Bydliště u OSVČ a firem Adresa sídla
pouze u OSVČ a firem

Platební údaje pro vyplacení provize

číslo účtu

Místo pro Váš vzkaz nebo dotaz

Smlouva a Obchodní podmínky

Zprostředkovatelská smlouva
tato zprostředkovatelská smlouva (dále jen „smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami
Jméno:
IČO: Adresa:
Telefon: E-mail:
Webové stránky:
(dále jako „Zprostředkovatel“)

a

Firma: EVERY REGARD s.r.o.
IČO: 05460034
Sídlo: Zámostní 1155/27, Ostrava 71000, Česká republika
Za kterou jedná: Miroslav Kalinský, jednající na základě plné moci
Telefon: 607 888 494 E-mail: obchod@everyregard.one
(dále jako „Zájemce“)
(Zprostředkovatel a Zájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
smluvní strany ujednávají následující:
1. Definice
a. V této Smlouvě „Zprostředkovaná smlouva“ znamená smlouvu, kterou si Zájemce přeje uzavřít. Též „Zprostředkovávaná smlouva“.
b. V této Smlouvě „Uzavření smlouvy“ znamená uzavření Příkazní smlouvy mezi Zájemcem a jakoukoliv třetí osobou.
c. V této Smlouvě „PRODUKT“ znamená:
i. Implementace souladu zpracování osobních údajů s GDPR u zákazníka; podrobnosti způsobu a druhů implementací včetně cen na www.everyregard.one
ii. Smlouva se týká pouze produktů dodaných za přímou platbu, tedy Implementace GDPR pro:
1. Již podnikající firmy a organizace viz.: https://everyregard.one/implementace-gdpr-ve-vasi-firme/
2. Nové firmy a organizace viz: https://everyregard.one/new/
3. Netýká se služeb dodávaných za měsíční paušál a implementace pro OSVČ
2. Předmět Smlouvy
a. Zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci zprostředkuje příležitost k uzavření Příkazní smlouvy na implementaci Produktu a Zájemce se zavazuje za to zaplatit Zprostředkovateli Provizi.
3. Zprostředkovatel se dále zavazuje, že:
a. na žádost Zájemce mu sdělí údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje; blíže v Obchodních podmínkách Zájemce
b. dodrží ceny podle ceníku Zájemce, uvedené v platném ceníku zveřejněném na www stránkách Zájemce
4. Zájemce se zavazuje, že:
a. Poskytne Zprostředkovateli potřebnou součinnost, informace a podklady, které jsou důležité k řádnému plnění smluvních závazků;
b. Bude sdělovat Zprostředkovateli veškeré nové okolnosti související s plněním této smlouvy;
5. Provize
a. Provize Zprostředkovatele se stanovuje procentuálně, a to až 20 % z ceny sjednané za plnění obsažené v Příkazní smlouvě (dále jako „Provize“).
b. Výše provizí pro jednotlivé produkty je popsána v Obchodních podmínkách.
6. Platební podmínky
a. Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli Provizi nebo jakoukoliv její část bankovním převodem na bankovní účet, který Zprostředkovatel uvede při elektronické registraci, a to ve lhůtě splatnosti.
b. Provize je splatná ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy zákazník na základě předané práce definované v Příkazní smlouvě uhradil dohodnutou cenu na účet EVERY REGARS s.r.o.
c. Zaplacením Provize nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Zprostředkovatele.
7. Trvání smlouvy
a. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
b. Smlouvu lze vypovědět písemným oznámením druhé straně.
c. Smlouva tak zaniká doručením výpovědi druhé smluvní straně.
8. Důvěrnost
a. Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
i. žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
ii. databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně;
iii. cenovou politiku druhé Smluvní strany;
iv. marketingovou strategii druhé Smluvní strany;
v. informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany;
vi. (dále jen „Důvěrná informace“).
b. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.a této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
i. druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
ii. právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
iii. takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
iv. je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
v. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
vi. Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka a/nebo obchodního partnera.
i. Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
9. Smluvní pokuta
a. V případě, že se Zájemce dostane do prodlení se zaplacením Provize podle čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Provize
10. Rozhodné právo
a. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11. Závěrečná ustanovení
a. Tato smlouva platí ode dne, kdy byla prostřednictvím elektronického formuláře na stránce https://everyregard.one/registrace-partnera/ schválena formou zaškrtnutí pole e formuláři.
b. Stejnou formou Zprostředkovatel schvaluje také Všeobecné obchodní podmínky Programu.
c. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
d. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
e. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
f. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
g. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
1. Preambule
Registrací jako Partner v Partnerském programu EVERY REGARD ("Program") souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími obchodními podmínkami ("Podmínky služby"). Porušení kterékoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho Partnerského účtu

2. Tyto Obchodní podmínky stanovují podmínky a parametry spolupráce mezi EVERY REGARD s.r.o. a Partnerem. Vydavatelem těchto obchodních podmínek je společnost EVERY REGARD s.r.o., Zámostní 1155/27, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO: 05460034, zastoupená: panem Miroslavem Kalinským - jednajícím na základě plné moci. Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ostravě Spisová značka: 67627 C.
a. Kontakty:
i. Telefon: +420 607 888 494
ii. Email: gdpr@everyregard.one
iii. Datová schránka: 8624hkb
iv. Listovní adresa: Zámostní 1155/27, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00

3. Podmínky spolupráce
a) Registrace do Partnerského programuje zcela nezávazná a zavazuje Vás pouze dodržovat Obchodní podmínky.
b) Z registrace do Partnerského programu pro Vás nevyplývají žádné jiné povinnosti než ty, které jsou dány Obchodními podmínkami.
c) Společnost EVERY REGARD s.r.o. se neodvolatelně zavazuje vyplatit Vám příslušnou provizi z kontraktu uzavřeného mezi ní a Vámi kontaktovaným Subjektem.
d) Společnost EVERY REGARD s.r.o. se neodvolatelně zavazuje být Vám aktivně a maximálně nápomocna při vaší činnosti.
e) Společnost EVERY REGARD s.r.o. se neodvolatelně zavazuje nikdy nekonat tak, aby narušila právo na Vaši provizi.
f) Máte právo žádat při své činnosti kdykoli naši odbornou pomoc nebo konzultaci.
g) Pokud se dostanete do situace, že nebudete schopni poskytnout případnému zákazníkovi relevantní odpověď na jeho otázky, požádejte jej, aby kontaktoval přímo nás. Zároveň nám ihned Partnerským formulářem zašlete informaci o tom, že jste s tímto subjektem jednali. Do pole "Provedená činnost" uveďte jak jste zákazníka získali a také to, že jste jej předali přímo nám.
h) Neexistuje žádné teritoriální omezení Vaší činnosti.
i) Naše poradenská linka +420 607 888 494 je Vám kdykoli k dispozici. Nebojte se volat s jakýmkoli dotazem.
j) Případně telefonické kontaktování právnických osob nepodléhá novele Zákona o elektronické komunikaci platné od 1.7.2022, protože ta se vztahuje pouze na kontaktování fyzických osob.
k) Nesmíte používat Partnerský program k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům.

4. Provize za doporučení a platby.
Doporučení zákazníka pomocí AFILIATE FORMULÁŘE na stránkách EVERY REGARD.
a. Do formuláře můžete zaslat kontakt na potencionálního zákazníka, který s takto předaným kontaktem prokazatelně souhlasí.
b. Jakékoli zasílání náhodně vybraných zákazníků je přísně ZAKÁZÁNO, zpracováním takto zaslaných údajů bychom se dopouštěli porušení článku 6 GDPR.
c. V případě, že při kontaktu ze strany EVERY REGARD zákazník takovouto informaci nepotvrdí, může Vám být Partnerský účet ihned zrušen!
d. Zprostředkovatelská provize:
i. 15% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského formuláře na stránkách . Při výši zakázky do 9 999,- Kč.
ii. 17% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského formuláře na stránkách. Při výši zakázky od 10 000,- Kč do 19 999,- Kč.
iii. 20% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského formuláře na stránkách. Při výši zakázky od 20 000,- Kč výše.
e. Společnost EVERY REGARD se zavazuje informovat Vás neprodleně o podpisu Příkazní smlouvy mezi EVERY REGARD a zákazníkem na realizaci Produktu nebo služby. Zároveň Vám sdělí výši očekávané provize pro Vás a přibližný termín realizace výplaty.
f. Provize bude vyplacena pouze z částek inkasovaných EVERY REGARD na základě Příkazní smlouvy mezi ní a zákazníkem. V případě prodlevy platby zákazníkem budete informování o způsobu řešení problému.

5. Identifikace jako PARTNER EVERY REGARD
a) Nesmíte žádným způsobem zkreslovat nebo přikrášlovat vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty, říkat, že jste součástí EVERY REGARD nebo vyjadřovat či naznačovat jakýkoli vztah nebo přidružení mezi námi a vámi nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem. s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou.
b) Na svých webových stránkách smíte uvést text:
a. Jsem (jsme) koncesovaným obchodním partnerem společnosti EVERY REGARD s.r.o.
b. Naše firma je koncesovaným obchodním partnerem společnosti EVERY REGARD s.r.o.
c. PARTNER EVERY REGARD S.R.O. - dodavatele služeb GDPR.
d. Chcete-li použít jiný text, kontaktujte nás.

6. Splatnost provize
Provize Vám bude vyplacena na Váš bankovní účet nejpozději do 5 dnů ode dne připsání platby zákazníka na náš účet.

7. Definice zákazníka
Zákazníci, kteří si zakoupí produkty prostřednictvím tohoto Programu, budou považováni za naše zákazníky. V souladu s tím se na tyto zákazníky budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se zákaznických objednávek, zákaznických služeb a prodeje produktů. Naše zásady a provozní postupy můžeme kdykoli změnit. Například budeme určovat ceny účtované za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovými politikami. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit.
a. Jak kontaktovat zákazníka:
i. Můžete použít všechny způsoby, které nejsou v rozporu se zákony ČR a dobrými mravy
ii. Zákazníka vždy informujte, že jste koncesovaným Partnerem společnosti EVERY REGARD s.r.o.
iii. Zákazníkovi předávejte pouze ty informace o produktech, které najdete na našich www stránkách nebo v oficiálních dokumentech, které Vám zašleme po uzavření Smlouvy.
iv. Pokud si nebudete jisti, předejte zákazníkovi naše telefonní číslo 607 888 494 a my umu každý dotaz zodpovíme. Tímto krokem neztrácíte nárok na provizi.
v. NEZAPOMEŇTE, vždy zákazníka upozornit, že se jej budeme ptát na to, kdo jej kontaktoval.

8. Vaše povinnosti
Budete výhradně odpovědní za vývoj, provoz a údržbu svých stránek a za všechny materiály, které se na vašich stránkách objeví. Budete například výhradně odpovědní za:
a) Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašich stránkách (včetně, mimo jiné, všech materiálů souvisejících s Produkty EVERY REGARD a jakýchkoli informací, které zahrnete do zvláštních odkazů nebo s nimi spojíte)
b) Zajištění toho, že materiály zveřejněné na vašich stránkách neporušují nebo neporušují práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv)

9. Vaše práva
a) Nazývat se koncesovaným obchodním partnerem EVERY REGARD s.r.o.
b) Používat toto označení na písemných materiálech a webových stránkách.
c) Konzultovat s nám jakékoli otázky týkající se obchodní spolupráce.
d) Požadovat a obdržet jakékoli požadované informace k produktů EVERY REGARD s.r.o.
e) Požadovat podání vstupních informací Vašemu potencionálnímu zákazníkovi bez ztráty nároku na provizi.

10. Dodržování zákonů
Podmínkou vaší účasti v Programu je souhlas s tím, že dokud jste účastníkem Programu, budete dodržovat všechny zákony, vyhlášky, pravidla, nařízení, příkazy, licence platné na území ČR. Aniž byste omezovali výše uvedenou povinnost, souhlasíte s tím, že jako podmínku vaší účasti v Programu budete dodržovat všechny platné zákony, které upravují marketingové e-maily a to zejména
• Zákon č. 127/2005 Sb.-Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
• Zákon č. 480/2004 Sb.-Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

11. Doba trvání smlouvy a programu
a) Doba platnosti této smlouvy začne běžet Vašim podpisem Smlouvy o zprostředkování a zasláním ofocené nebo naskenované kopie na naši emailovou adresu.
b) Vy nebo my můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit, s uvedením důvodu nebo bez něj, zasláním písemného oznámení o ukončení druhé straně.
c) Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a ze svých stránek odstraníte všechny odkazy na https://everyregard.one a všechny naše ochranné známky, obchodní oděvy a loga a všechny jiné materiály, které vám poskytneme nebo v našem zastoupení poskytneme na základě tohoto dokumentu nebo v souvislosti s programem. EVERY REGARD si vyhrazuje právo program kdykoli ukončit.
d) Po ukončení programu Vám budou do 5 dnů vyplaceny veškeré dlužné provoze.

12. Ukončení
a) Společnost EVERY REGARD má podle svého výhradního uvážení právo kdykoli pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání programu nebo jakékoli jiné služby EVERY REGARD z důvodu porušení pravidel některého z bodů těchto Obchodních podmínek.
b) Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k vašemu účtu a propadnutí a vzdání se všech potenciálních nebo splatných provizí na vašem účtu, pokud byly získány podvodným, nezákonným nebo příliš agresivním způsobem, porušením zákonů ČR nebo použitím sporné prodejní nebo marketingové metody.

13. Souhlas
POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJICH BODY.

14. Závěr
Tyto obchodní podmínky se budou řídit zákony České republiky.

Za EVERY REGARD s.r.o.
Miroslav Kalinský
V Ostravě dne 26.6.2022
Následné zpracování osobních údajů probíha na základě Článku 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; Článku 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
//