Wdrożenie zgodności przetwarzania z RODO

Nad wdrożeniem RODO pracujemy od 2018 roku.

W tym czasie stworzyliśmy know-how, które, jak ośmielamy się twierdzić, stawia naszym klientom najniższe wymagania CZASOWE i FINANSOWE, a jego efektem jest kompletny zestaw materiałów, które doprowadzą do zgodności działania Twojej firmy, praktyki lub organizacji z Rozporządzeniem RODO i Ustawą 110/2019 Zbiórka w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Jednak nasza praca nie kończy się na samym przekazaniu dokumentów i wdrożeniu RODO.

Oferujemy również usługi doradcze lub pełnienie funkcji Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, co odciąży Państwa od wszelkich problemów z przetwarzaniem danych osobowych przez cały czas, w jakim je Państwu udostępnimy i zapewnimy zapewnienie, że Twoje przetwarzanie będzie zawsze zgodne z RODO i ustawą 110/2019 Dz. w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Żądanie wdrożenia RODO

Twoja zgoda nie jest wymagana do przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dotyczy osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do realizacji środków podjętych przed zawarciem umowy na żądanie tej osoby, której dane dotyczą;

Telefon: +420 607 888 494

Email: gdpr(zavináč)everyregard.one

Co zrobimy dla vas?

 1. Analiza stanu obecnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych firmy i użytkownika.
 2. Definicja gromadzonych danych osobowych – zapisy czynności przetwarzania danych.
 3. Dyrektywa o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Memorandum informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Definicja zagrożeń związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych.
 7. Projekt środka organizacyjnego w celu ochrony danych osobowych.
 8. Propozycje dotyczące przetwarzania umów.
 9. Propozycje deklaracji poufności lub oświadczenia o tajemnicy handlowej.
 10. Propozycja raportu o naruszeniu bezpieczeństwa, integralności danych.
 11. Propozycje rozwiązań dokumentacyjnych związanych z wykorzystaniem systemów kamer i GPS.
 12. Testy bilansowe przetwarzania danych osobowych
 13. Ewidencja czynności przetwarzania.
 14. Przetwarzanie zagadnienia systemów kamer.
 15. Modyfikacja stron internetowych zgodnie z wymogami RODO w aktualnej wersji.

Czego będziemy potrzebować:

 1. Wypełnij prosty kwestionariusz określający Twoje miejsce pracy, sposób gromadzenia i przechowywania danych w chwili obecnej.
 2. Kopie (tylko pierwsza strona) umów z firmami świadczącymi dla Państwa księgowość lub inne usługi związane z kontaktem z danymi osobowymi Państwa klientów, członków itp.
 3. Cały proces przygotowania do przygotowania ww. dokumentów nie zajmie więcej niż 1 godzinę.
 4. Gwarantujemy, że cały proces w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie firmy lub organizacji.
PracownicyCena w CZKUsługi
1 aż do 1510 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe.
16 aż do 6015 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe. Serwis do rozwiązania 12 miesięcy.
61 aż do 10020 000,-Pełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe. Serwis 12 miesięcy. Infolinia 24/7.
101 i więcejZgodnie z umowąPełne wdrożenie RODO, w tym strony internetowe. Serwis 12 miesięcy. Infolinia 24/7.

PLAKOR s.r.o.

w październiku 2022 roku jednym z naszych najważniejszych klientów stała się firma PLAKOR s.r.o., jeden z największych pracodawców w naszym regionie i liczący się gracz na rynku motoryzacyjnym.

W ramach wdrożenia rozwiązania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO w tej ważnej firmie, nasze rozwiązanie zostało poddane audytowi przez Grupę Volkswagen.

Uważamy ten fakt za najwyższą nagrodę za naszą pracę od 2018 roku i jednocześnie traktujemy to jako zobowiązanie na przyszłość.

Cieszymy się również, że firma PLAKOR s.r.o wybrała nas. wybrała na swojego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rzecznik Ochrony Danych Osobowych

Artykuł 37 RODO - Powołanie inspektora ochrony danych osobowych

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych osobowych każdorazowo, gdy:
a) przetwarzanie odbywa się przez organ publiczny lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów działających w ramach ich kompetencji sądowych;
b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają szeroko zakrojonego, regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą; lub
c) główne działania administratora lub podmiotu przetwarzającego polegają na szeroko zakrojonym przetwarzaniu szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 oraz danych osobowych odnoszących się do wyroków w sprawach karnych i przestępstw, o których mowa w art. 10.

Grupa firm może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych, jeśli jest on łatwo osiągalny z każdej firmy.
Jeżeli administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest organ publiczny lub podmiot publiczny, można powołać jednego inspektora ochrony danych osobowych dla kilku takich organów lub podmiotów, biorąc pod uwagę ich strukturę organizacyjną i wielkość.

W przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 1, administrator lub podmiot przetwarzający lub stowarzyszenie i inne podmioty reprezentujące kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających mogą lub, jeżeli wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych może działać w imieniu takich stowarzyszeń i innych podmiotów reprezentujących administratora lub podmiot przetwarzający.
Inspektor ochrony danych musi zostać wyznaczony na podstawie jego kwalifikacji zawodowych, w szczególności jego wiedzy fachowej w zakresie prawa i praktyki w zakresie ochrony danych oraz jego zdolności do wykonywania zadań określonych w art. 39.

Inspektor ochrony danych osobowych może być pracownikiem administratora lub przetwarzającego lub może wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Administrator lub podmiot przetwarzający opublikuje dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych i przekaże je organowi nadzorczemu.

Artykuł 38 RODO - Stanowisko Rzecznika Ochrony Danych Osobowych

Administrator i Przetwarzający zapewniają, aby Inspektor Ochrony Danych Osobowych był odpowiednio i terminowo angażowany we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych.

Administrator i podmiot przetwarzający wspierają inspektora ochrony danych w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 39, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań, dostępu do danych osobowych i operacji przetwarzania oraz zachowania jego wiedzy fachowej.

Administrator i Podmiot przetwarzający zapewniają, aby Inspektor Ochrony Danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań. W związku z wykonywaniem swoich zadań nie jest odwoływany ani sankcjonowany przez administratora lub podmiot przetwarzający. Inspektor ochrony danych osobowych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz korzystaniem z praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
Inspektor ochrony danych osobowych jest związany tajemnicą lub poufnością w związku z wykonywaniem swoich zadań, zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego.

Inspektor ochrony danych osobowych może również wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, aby żadne z tych zadań i obowiązków nie prowadziło do konfliktu interesów.

Artykuł 39 RODO - Obowiązki Rzecznika Ochrony Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych wykonuje co najmniej następujące zadania:
a) udzielanie informacji i porad administratorom lub podmiotom przetwarzającym oraz pracownikom realizującym przetwarzanie w ramach obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich w zakresie ochrony danych;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów unijnych lub państw członkowskich w zakresie ochrony danych oraz koncepcji administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych, w tym podziału odpowiedzialności, podnoszenia świadomości i szkolenia zawodowego pracowników zaangażowanych w operacje przetwarzania i związane z nimi audyty;
c) udzielanie na żądanie porad dotyczących oceny wpływu na ochronę danych osobowych oraz monitorowanie jej stosowania na podstawie art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym a
e) działanie jako punkt kontaktowy dla organu nadzorczego w sprawach dotyczących przetwarzania, w tym uprzednich konsultacji na podstawie art. 36, oraz, w stosownych przypadkach, prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Wykonując swoje zadania, Inspektor Ochrony Danych Osobowych bierze pod uwagę ryzyko związane z operacjami przetwarzania, uwzględniając jednocześnie charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Czy masz wstępne zainteresowanie usługą IOD?

Cena usługi

Dla spółek z udziałem kapitałowym kraju UE cena jest jednolita:

3 000 CZK/miesiąc.

 

 1. Pełne przetwarzanie zgodności przetwarzania Twoich danych osobowych z RODO w cenie.
 2. Wszystkie niezbędne dokumenty, dyrektywy, umowy, rozwiązania systemów kamer, strony internetowe.
 3. Dla większych firm lub na życzenie klienta regularne cokwartalne dni kontrolne.
 4. Doradztwo i serwis 24/7.